શાંતિધામ – Shantidham

“શાંતિધામ”   આજે આપણે એક નવા યુગમાં જીવીએ છીએ કે જેને આપણે ‘એસ્પિરિન યુગ’ કહી શકીએ. સાચે જ આજનો યુગ એટલે સતત ઉતાવળ, વેગીલી ગતિ, માનસિક તણાવ અને સખત સ્પર્ધા. આપણે ચાલતાં નથી, દોડીએ છીએ. શ્વાસ ચઢી જાય, હાંફી જવાય એટલી ઝડપે આપણે દોડીએ છીએ, કે જેથી આપણે આ દુનિયામાં ટકી શકીએ, સિદ્ધિ અને સંપત્તિ