આપણી જાતને અપગ્રેડ કરતા રહીયે – Apni Jat ne Upgrade Karta Rahiye

એક ખ્યાતનામ અમેરિકન મનોવિજ્ઞાનીએ કહ્યું છે: ‘વાસ્તવિક હકીકતો કરતાં આપણું વલણ વધારે મહત્ત્વનું છે.’      આપણું વલણ–આપણો અભિગમ બદલવો, એ અઘરું છે– મુશ્કેલ છે, પણ સાવ અશક્ય નથી. હા, એ માટે સમજપૂર્વક પ્રયત્ન કરતાં રહેવું પડે. અહીં પ્રશ્ન છે, નવું જાણતાં રહેવાનો, સતત શીખતાં રહેવાનો અને વિચારો અને જીવનશૈલીને તપાસતાં–ચકાસતાં રહેવાનો. સંજોગો અને પરિસ્થિતિ