વાચકોનો અભિપ્રાય - Readers

August 3, 2006

સફળતાનો માપદંડ –

 

જુલાઈ 2001 ના અંકમાં આપનો મનનીય અને પ્રેરક લેખ “સફળતા અને સુખ” વાંચીને પ્રભાવિત થયો છું।

 

જમુભાઈ ભટ્ટ

વડોદરા